Disclaimer en privacyverklaring

Alle rechten voorbehouden

Auteurs- en beeldrecht / copyright
Niets op deze internetsite mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Doesjop Dol-Fijn. Copyrights van tekst en beeld berusten bij Doesjop Dol-Fijn en de afzonderlijke auteurs en fotografen.

Links
Het aanbrengen van een hyperlink naar webpagina's van deze site is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van Doesjop Dol-Fijn. Deze site bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker opgenomen. Doesjop Dol-Fijn kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites.

Disclaimer
Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Doesjop Dol-Fijn is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Door u verstrekte informatie
Doesjop Dol-Fijn garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Bezoeker stemt ermee in dat Doesjop Dol-Fijn de informatie die de bezoeker aan Doesjop Dol-Fijn stuurt vrijelijk kan gebruiken en de bezoeker staat ervoor in dat deze informatie geen inbreuk maakt op rechten van derden.

Doesjop Dol-Fijn behoudt zich het recht voor om de door u aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen van de website, indien aangeboden of al geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of naar de mening van Doesjop Dol-Fijn.

┬ę 2007 - 2008 Doesjop Dol-Fijn Home  | Contact  | Sitemap  | Disclaimer